Methodisch werken

B1-K1-W5 Onvoorziene situaties

De beroepskracht maatschappelijke zorg signaleert en onderneemt actie bij onvoorziene- en crisissituaties die het gevolg zijn van gedragsproblemen van psychosociale of psychiatrische aard, problemen van somatische aard, grensoverschrijdend gedrag of veroorzaakt worden door calamiteiten. Ze voert eerst preventieve acties uit die gericht zijn op het voorkomen van een crisissituatie en verdere escalatie. Ze schat het gevaar voor de cliënt, zichzelf en anderen in. Ze grijpt in en past in uitzonderlijke situaties middelen en maatregelen toe volgens afspraken in het plan van aanpak, de richtlijnen van de organisatie en wetgeving. Ze roept de hulp in van collega’s of deskundige(n) van andere disciplines. Ze houdt de veiligheid van de cliënt, de groep, collega’s en zichzelf in de gaten. Tijdens een crisissituatie blijft ze in contact met de cliënt. Ze zorgt ervoor dat de cliënt weet waar hij aan toe is en wat er gaat gebeuren. Achteraf evalueert de beroepskracht maatschappelijke zorg de onvoorziene- en/of crisissituatie met cliënt(en) en collega's, en maakt zo nodig afspraken om herhaling te voorkomen.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Risicotaxatie en -analyse (organisatie)
Thieme Kwaliteit en deskundigheid: Thema 4.14 Algemene regels
  • Wet- en regelgeving ter bevordering van veiligheid
  • Bedrijfsveiligheid
  • Veiligheid en agressie
Risicotaxatie en -analyse (cliënt)
Thieme AM GGZ: Thema 2.5 Methodieken
  • Crisiskaart en crisisplan
Thieme Persoonlijke verzorging: Thema 6.23 Veiligheid
  • Veiligheid cliënten

Opdracht Wat is een risicotaxatie 


Bespreking in het multidisciplinair overleg
Thieme AM GGZ: Thema 9.19 Coördinatie van hulpverlening:
  • Multidisciplinaire samenwerking
Thieme AM GGZ: Thema 9.19 Coördinatie van hulpverlening:
  • Opdracht 5


Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl