Seksualiteit en intimiteit

B1-K1-W5 Onvoorziene situaties

De beroepskracht maatschappelijke zorg signaleert en onderneemt actie bij onvoorziene- en crisissituaties die het gevolg zijn van gedragsproblemen van psychosociale of psychiatrische aard, problemen van somatische aard, grensoverschrijdend gedrag of veroorzaakt worden door calamiteiten. Ze voert eerst preventieve acties uit die gericht zijn op het voorkomen van een crisissituatie en verdere escalatie. Ze schat het gevaar voor de cliënt, zichzelf en anderen in. Ze grijpt in en past in uitzonderlijke situaties middelen en maatregelen toe volgens afspraken in het plan van aanpak, de richtlijnen van de organisatie en wetgeving. Ze roept de hulp in van collega’s of deskundige(n) van andere disciplines. Ze houdt de veiligheid van de cliënt, de groep, collega’s en zichzelf in de gaten. Tijdens een crisissituatie blijft ze in contact met de cliënt. Ze zorgt ervoor dat de cliënt weet waar hij aan toe is en wat er gaat gebeuren. Achteraf evalueert de beroepskracht maatschappelijke zorg de onvoorziene- en/of crisissituatie met cliënt(en) en collega's, en maakt zo nodig afspraken om herhaling te voorkomen.


Theorie en verwerkingsopdrachten

(ongewenste) intimiteit
Thieme Communicatie: thema 6.13 Intimiteit en ongewenste intimiteit
 • Intimiteit en ongewenste intimiteit
 • Inleiding
 • Intimiteit
 • Confrontatie met eigen waarden en normen
 • Ongewenste intimiteiten
 • Wat zijn ongewenste intimiteiten?
 • Van ongewenste intimiteiten tot seksueel geweld
 • Wie zijn slachtoffer?
 • Beoordelen van de mate van ongewenstheid
 • Seksuele intimidatie
 • Het beoordelen van situaties
 • Situaties interpreteren
 • Omgaan met ongewenste intimiteiten
 • Actief verzet bieden
 • Geef grenzen meteen aan
 • Informeer je leidinggevende
 • Zoek de fout niet bij jezelf
 • Zoek steun
 • Ongewenste intimiteiten door collega’s
Thieme Communicatie:Thema 6.13 Intimiteit en ongewenste intimiteit
Opdracht 1-6
Thieme PBGZ: Thema 3.10 Ondersteunen van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking
 • Ondersteunen van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking
 • Inleiding
 • Gevoel van eigenwaarde vergroten
 • Begeleiden bij relatievorming en seksualiteit
 • Risico van onwetendheid en misverstanden
 • Seksuele voorlichting geven
 • Meer lijfelijk en minder remmingen
 • Respectvol grenzen aangeven
 • Risico van ongelijkwaardigheid en machtsmisbruik
 • Als verwanten de behoefte aan seksualiteit en relaties ontkennen
 • Handelingsverlegenheid
Thieme PBGZ: Thema 3.10 Ondersteunen van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking
Opdracht 1-4

Thieme PBGZ: Thema 9.29 Cliënten met een beperking en seksualiteit
 • Beleid seksualiteit
 • Melden van seksueel misbruikNaar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl