Communicatie

P3-K1-W2 Regie

De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg zorgt, indien haalbaar, dat de cliënt en zo nodig naastbetrokkenen de regie voeren. Zij houdt in overleg met de cliënt overzicht over alle activiteiten met en rondom de cliënt. Zij beoordeelt steeds of de cliënt zelf de regie kan voeren of dat deze gedeeltelijk of geheel overgenomen dient te worden door naastbetrokkenen of door een professional. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg analyseert de draagkracht van naastbetrokkenen en treedt op als aanspreekpunt voor de cliënt en derden. Zij maakt afspraken met de cliënt over wat hij zelf doet en waarvoor diensten van naastbetrokkenen en/of interne of externe deskundigen ingezet worden en coördineert de activiteiten rond de regie over het eigen leven van de cliënt. Ze schakelt continu ten aanzien van begeleidingsmethodieken en gesprekstechnieken, afgestemd op de cliënt en naastbetrokkenen. Zij schakelt deskundigen in om de gestelde doelen of diensten te helpen realiseren. Zij informeert de cliënt over de geplande ondersteuning en de gemaakte afspraken en koppelt informatie over de cliënt terug aan de betrokken begeleiders. Ze monitort de kwaliteit en de continuïteit van de regie van de cliënt over zijn eigen leven en bespreekt deze met de cliënt en naastbetrokkenen.


Regie en communicatie:

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 1.4: Het ondersteuningsproces:
-Totstandkoming ondersteuningsplan
-Activiteiten, afspraken en gewenste bejegening

Maak: Thieme PBGZ Thema 1.4: Het ondersteuningsplan:
-Opdracht 5
-Opdracht 11

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 2.8: Samenwerken met en begeleiden van ouders en verwanten:
-Het belang van een goede samenwerking met verwanten
-Spilfunctie voor de persoonlijk begeleider
-Het eerste contact met verwanten
-Werken aan en goede relatie met verwanten
-Informele contacten met verwanten
-Contacten met verwanten via telefoon en mail
-Breng- en haalcontacten
-Formele contacten met cliënten
-Het familiegesprek
-Het conflictoplossend gesprek
-Het huisbezoek
-Familieparticipatie
-Familieparticipatie op individueel niveau
-Familieparticipatie op het niveau van de groep
-Familieparticipatie op het niveau van de organisatie

Maak: Thieme PBGZ Thema 2.8: Samenwerken met en begeleiden van ouders en verwanten:
-Opdracht 4-7

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 3.10: Ondersteunen van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking
-Praten over de interpretatie van situaties

Maak: Thieme PBGZ Thema 3.10: Ondersteunen van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking:
-Opdracht 9

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 3.12:
Ondersteunen van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking:
-Communicatie met anderen

Maak: Thieme PBGZ Thema 3.12: Ondersteunen van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking:
-Opdracht 1-3

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 6.19: Slechthorendheid en doofheid:
-Communicatie met slechthorenden en doven
Maak: Thieme PBGZ Thema 6.19: Slechthorendheid en doofheid:
-Opdracht 8

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 6,20: Slechtziendheid en blindheid:
-Communicatie
-Hulpmiddelen

Maak: Thieme PBGZ Thema 6.20: Slechthorendheid en doofheid:
-Opdracht 8

Bestudeer: Thieme PBGZ Thema 8.25: Mensen met een meervoudige beperking:
-Ondersteunen van clienten met een verstandelijke en een visueloe beperking

Maak: Thieme PBGZ Thema 8.25: Mensen met een meervoudige beperking:
-Opdracht 13-15

Bestudeer: Examen P3-K1-W2


Opdracht examen RegieNaar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl