Methodisch werken

P3-K1-W1 Ondersteuningsplan

De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg stelt voor en/of met de cliënt het ondersteuningsplan op. Ze consulteert collega’s over mogelijke begeleidingsdoelen en -methodieken. Op basis van de verkregen informatie stelt ze samen met de cliënt de doelen voor de ondersteuning vast en kiest ze het soort activiteiten, de technologische hulpmiddelen en de vorm van begeleiding die bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen. Op basis van de wensen van de cliënt en de aandachtspunten van de collega’s werkt zij het ondersteuningsplan uit met doelstellingen, activiteiten en evaluatiemomenten en -criteria. Ze legt het ondersteuningsplan ter instemming voor aan de cliënt en het (multidisciplinair) team, en indien van toepassing aan naastbetrokkenen. Ze licht het plan toe en motiveert gemaakte keuzes. Zo nodig stelt ze het plan bij.


Theorie en verwerkingsopdrachten

Doelgroepen PBGZ
Thieme PBGZ: Thema 3 tot en met 8.25 Thieme PBGZ: Thema 3 tot en met 8.25


Methodisch werken en het opstellen van het ondersteuningsplan
Thieme PBGZ: Thema 1.3 Van intake tot beëindiging van de hulpverlening:
 • Van intake tot beëindiging van de hulpverlening
 • Inleiding
 • CIZ en toekenning
 • Intramurale indicatie, zorg thuis
 • Intake
 • Beëindiging van de zorgverlening

Thieme PBGZ: Thema 1.3 Van intake tot beëindiging van de hulpverlening:
Opdracht 1-7

Test je kennis:
Van intake tot beëindiging van de hulpverlening

Thieme PBGZ: Thema 1.4 Het ondersteuningsproces
 • Het ondersteuningsproces
 • Inleiding
 • Ondersteuningsplan en kwaliteit
 • Opzet en structuur ondersteuningsplan
 • Inhoud ondersteuningsplan
 • Totstandkoming ondersteuningsplan
 • Gegevens verzamelen
 • Levensverhaal en persoonsbeeld
 • Perspectief en (hoofd)doelen
 • Activiteiten, afspraken en gewenste bejegening
 • Evaluatie, tussentijdse evaluaties en rapportage

Thieme PBGZ: Thema 1.4 Het ondersteuningsproces:
Opdracht 1-12

Praktijksituaties
Renske kan leren 1-5
Duncan is van een steiger gevallen 1-6
Lisa overdenkt haar beroepskeuze 1-5

Test je kennis:
Ondersteuningsproces

Opdracht Wat betekent het?

Opdracht Het 8 fasenmodel

Opdracht Gegevens verzamelen (Prezi)

Opdracht Cliëntgesprek (motivatietechnieken)

Opdracht Ordenen (als de opdrachten hierboven gedaan zijn)

Opdracht Doelen formuleren

Opdracht Wat vind ik van mijn ondersteuningsplan?

Opdracht Kennisbundel Ondersteuningsplannen (Docent materiaal)


Begeleidingsvormen kiezen die bijdragen aan het bereiken van de doelen
Thieme PBGZ: Thema 2.5 Deskundige zorg en ondersteuning
 • Introductie deskundige ondersteuning en begeleiding bieden
 • Deskundige zorg en ondersteuning
 • Inleiding
 • Reële, positieve en genuanceerde beeldvorming
 • Belang van juiste beeldvorming
 • Respectvolle benadering
 • Kenmerken van deskundige ondersteuning
 • Cliëntgericht werken
 • Vraaggericht werken
 • Totale mens als uitgangspunt
 • De relatie tussen de cliënt en persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
 • Gelijkwaardige relatie
 • Ondersteunende relatie
 • Langdurige ondersteuningsrelatie
 • Vertrouwensrelatie
 • Veiligheid

Thieme PBGZ: Thema 2.5 Deskundige zorg en ondersteuning
Opdracht 1-5

Praktijksituatie
Een vacature bij Marie-José, Rachman en Rihana

Test je kennis:
Deskundige zorg en ondersteuningOndersteuning en branchespecifieke methodieken
Thieme PBGZ: Thema 8.26 Ondersteunen van mensen met een meervoudige beperking
 • Ondersteunen van mensen met een meervoudige beperking
 • Inleiding
 • Gedrag is communicatie
 • Pijngedrag
 • Lichamelijke verzorging
 • Long- en ademhalingsproblemen
 • Problemen met het hart en de bloedsomloop
 • Problemen bij de spijsvertering
 • Problemen met de uitscheiding, huidproblemen
 • Gebitsproblemen
 • Nagelverzorging
 • Spel en activiteiten
 • Belang van spel en activiteiten
 • Aanbieden van spel
 • Activiteiten: doel en middel

Thieme PBGZ: Thema Ondersteunen van mensen met een meervoudige beperking

Opdracht 1-6

Thieme PBGZ: Thema 8.27 Bijzondere ondersteuningsmethodieken
 • Bijzondere ondersteuningsmethodieken
 • Inleiding
 • Benutten van ontwikkelingsmogelijkheden
 • Indeling van ondersteuningsmethodieken
 • Methodieken gericht op kwaliteit van leven en ontwikkelingsstimulering
 • Persoonlijk activeringsprogramma (PAct)
 • Basale stimulatie
 • Zintuiglijke stimulering
 • Methode Vlaskamp
 • Vaardigheidstraining
 • Zelfredzaamheidstraining
 • Goldsteintraining
 • Eigen initiatief model/begeleid ontdekkend leren
 • Gedragsveranderende methodieken
 • Gedragsmatige aanpak
 • Mediërende aanpak
 • Therapeutische methodieken
 • Anders kijken naar …
 • Gentle teaching en relatietherapie
 • Active support
 • Triple C
 • Oplossingsgericht werken
 • Psychotherapie en vaktherapie

Thieme PBGZ: Thema 8.27 Bijzondere ondersteuningsmethodieken
Opdracht 1-12

Test je kennis: Bijzondere ondersteuningsmethodieken

Opdracht Begeleidingsmethodiek

Opdracht De Presentiebenadering

Opdracht Leervragen en BPV


Technologie en het ondersteuningsplan


Opdracht technologie

Naar boven
/var/www/bib1920-mz-albeda.learningmatters.nl